Zástava

Pokud si půjčujete od banky nebo jiné instituce půjčku větší částky, mohou po vás požadovat zástavu. Nejčastěji se bude jednat o nějakou nemovitost. Právní normou, která ošetřuje právo na zástavu je občanský zákoník. Ten hned v úvodních ustanoveních definuje zástavní právo jako právo, které má slouží k zajištění pohledávky pro případ, že dluh, nebude uhrazen včas. Zástavou může věc movitá nebo nemovitá, rovněž pohledávka nebo jiné majetkové právo, a dokonce i cenné papíry, předměty průmyslového vlastnictví nebo obchodní podíly. Pro financování bydlení je nejčastější způsobe zástavy nemovitá věci ať už je to pozemek nebo stavba. Zástava vzniká na základě písemné smlouvy. Zástavní smlouva by měla obsahovat označení zástavy a pohledávky, kterou ta daná zástava jistí. Zástava i pohledávka musí být zřetelně určeny (to znamená důvod vzniku pohledávky, den vzniku pohledávky a její předmět, její finanční ohodnocení, splatnost pohledávky, výše úroků a výše úroků z prodlení). Smlouvu uzavírá zástavní věřitel (např. banka nebo jiné instituce) a zástavce (tedy vlastník zastavené věci, většinou se jedná zároveň o dlužník, ale může to být i jiná osoba). Pokud je vzatá jako zástava movitá věc, tak se ke smlouvě požaduje navíc buď odevzdání zástavy věřiteli, nebo odevzdání zástavy do úschovy ke třetí osobě, nebo zápis do Rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou České republiky (v takové situaci musí být i samotná smlouva provedena formou notářského zápisu). Jestliže je zástava nemovitá věc, která je zaevidovaná v katastru nemovitostí, je nutno provést vklad zástavního práva do katastru na příslušném katastrálním úřadu. Zástavní právo je určitě šikovný nástroj pro obě strany smlouvy, tedy jak pro věřitele, tak i pro dlužníka. Věřitel tak může investovat se ziskem a zhodnocovat peněžní prostředky,z dlužník zase může uskutečnit své plány. Nicméně při uzavření zástavní smlouvy jdou do určitého rizika obě strany. Ať už jste na jedné nebo druhé straně tohoto vztahu, vždy se vyplatí být opatrný. Vymáhání nebo splácení závazku nemusí jít ve všech případech podle vašich představ!

Publikováno: 27. 04. 2011

Kategorie: Co je co?

Autor: Hanka Míková