Vhodné náležitosti smlouvy o půjčce

Každý z nás se může ocitnout v situaci, kdy potřebuje půjčit peníze. Půjčku peněžní hotovosti lze vyřešit mnoha způsoby, směnkou, spotřebitelským či hotovostním bankovním úvěrem, také lze využít půjčky od společnosti či fyzické osoby za předem sjednaný úrok. Společnost, která půjčku poskytuje je označována jako „věřitel“, společnost, která si peníze půjčuje, je „dlužník“. V případě půjčky mezi firmami musí být o obou stranách uvedené kompletní údaje jako oficiální název firmy, pod kterým je vedena v obchodním rejstříku, sídlo firmy, IČO, DIČ, kontaktní informace jednatele společnosti, spisovou značku a název soudu, u kterého je společnost vedena. Pokud smlouvu uzavírají fyzické osoby je nutné uvést jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, popřípadě číslo občanského průkazu. Doplňující kontaktní informace nikdy nejsou na škodu. Právní úprava je obsažena v občanském zákoníku, konkrétně se jedná o § 657. Předmětem smlouvy bývá závazek věřitele o poskytnutí půjčky v určité výši. Příklad: Předmětem této smlouvy je závazek věřitele poskytnout dlužníkovi peněžní půjčku ve výši ………….. Kč (slovy ………………………. Korun českých) (dále jen „předmět plnění“) a dlužník tímto uvedený předmět plnění přijímá za podmínek dále stanovených. Věřitel poskytne dlužníkovi peněžní půjčku, která je předmětem plnění Smlouvy. Jak dojde k předání peněžní částky, záleží jen na domluvě obou stran. Také nezapomeňte uvést způsob, jakým bude půjčka vrácena zpět, zda-li jednorázově či formou splátek. Pokud zvolíte navrácení dluhu formou splátek, je vhodné Smlouvu doplnit předem schváleným splátkovým kalendářem. Součástí smlouvy by také měla být výše úroku. Určitě specifikujte veškeré další postupy v případě sporů nebo porušení podmínek daných Smlouvou. Spory jsou v těchto případech řešeny v rozhodčím řízení, jedním rozhodcem. Spor bývá většinou rozhodnut na základě písemností a podkladů předaných smluvními stranami. Náklady spojené s rozhodčím řízením hradí strana, která spor prohraje. Jedná se obdobný model jako u soudních sporů. Na závěr se obvykle připojuje závěrečné ustanovení: Smlouvu uzavírají obě smluvní strany za svobodné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Jakékoli dodatky či změny Smlouvy jsou platné pouze v písemné podobě a se souhlasem a podpisem obou smluvních stran. Smlouva zpravidla nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Publikováno: 01. 05. 2011

Kategorie: Půjčky

Autor: Hanka Míková